Privacyverklaring Menuez

Datum van de laatste herziening: 25 mei 2018

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Menuez International BV met statutaire zetel te Ijsselstein, Nederland. Onze kernactiviteit is het maken en leveren van lokale marketing materialen.

We willen de beste partner zijn in diverse professionele markten. Om dat doel te bereiken, streven we naar een correcte manier van handelen. We gaan integer te werk en hebben respect voor uw privacy. U hebt ons uw persoonsgegevens toevertrouwd en we willen er alles aan doen om de persoonsgegevens die u met ons deelt, te beschermen en om uw informatie op een open en transparante manier te verwerken, met name in overeenstemming met de General Data Protection Regulation 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’ - de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met deze privacyverklaring willen we u beter uitleggen waarom en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken bij het verrichten van activiteiten die deel uitmaken van onze bedrijfsuitoefening zoals hierna beschreven of bij uw gebruik van onze website, aan wie we die informatie doorgeven, welke rechten u hebt en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of verzoeken.

Gelieve de links hieronder te volgen voor meer informatie.

Hoe verkrijgen we gegevens?

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als die verband houden met de uitvoering van activiteiten die deel uitmaken van onze bedrijfsuitoefening zoals hierna beschreven of als u onze website gebruikt.

We kunnen dergelijke gegevens verzamelen of verkrijgen doordat u die aan ons geeft (bijvoorbeeld in een formulier op onze website), doordat anderen die gegevens aan ons geven (bijvoorbeeld uw werkgever of externe dienstverleners op wie we een beroep doen om te helpen bij onze bedrijfsvoering) of omdat ze openbaar zijn.

Wanneer andere partijen ons persoonsgegevens over u verstrekken, doen we redelijke inspanningen om in ons contract met die partij bepalingen op te nemen met de eis dat ze de privacywetten en -voorschriften met betrekking tot die informatie naleven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat die partij u een behoorlijke kennisgeving heeft verstrekt en dat ze de nodige toestemming heeft verkregen om deze informatie door ons te laten verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen doordat we die gegevens over u observeren of afleiden uit de manier waarop u met ons of met anderen communiceert.

Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we ze?

De door ons verzamelde of verkregen persoonsgegevens bevatten onder meer het volgende: identificatiegegevens (zoals naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van de woonplaats, elektronische identificatiegegevens (identificatoren van cookies, gelogde gegevens, IP-adressen, taal en type van uw browser, uw toegangstijden, ...); persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit); financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer); uw persoonlijke voorkeuren voor onze producten; uw levensstijl en sociale situatie; uw familiale situatie (bijvoorbeeld uw echtelijke staat en personen ten laste); gegevens over uw tewerkstelling en opleiding (bijvoorbeeld de organisatie waar u voor werkt, uw functietitel en uw studiegegevens); uw posts op blogs, fora, wiki's en andere social media apps en diensten die we aanbieden; gegevens over de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt; gegevens over de manier waarop u het liefst met ons communiceert en andere vergelijkbare informatie).

Het soort persoonsgegevens dat we verzamelen hangt af van de aard van de door ons geleverde diensten of van de manier waarop u onze website gebruikt, zoals:

Het onderhouden van een commerciële relatie – Aangezien we een zogenaamde business-to-businessonderneming (b2b) zijn, hebben we geen rechtstreekse commerciële relaties met klanten, maar we hebben wel commerciële relaties met ondernemingen in het kader waarvan uw persoonsgegevens met ons kunnen worden gedeeld. We bieden een brede waaier diensten aan, de manier waarop we persoonsgegevens gebruiken in verband met die diensten varieert dus ook. Zo kunnen we uw persoonsgegevens eventueel gebruiken met het oog op contact, boekhouding, facturering, betalingen, leveringen of gunsten.

Contact met ons opnemen – Als u contact met ons opneemt via de website (via de sociale media, het contactformulier of telefonisch), vragen we u om informatie zoals uw naam, adres en e-mailadres. Op die manier kunnen we de vragen en opmerkingen die u via onze website aan ons hebt doorgegeven, behandelen en beantwoorden.

Nieuwsbrieven en berichten – Als u updates en aankondigingen in verband met onze producten en diensten wenst te ontvangen, vragen we u om uw naam en e-mailadres, zodat we u nieuwsbrieven en berichten kunnen sturen.

Informatie die we automatisch over u verzamelen – Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen of verkrijgen we automatisch persoonsgegevens van u doordat we die gegevens over u observeren of afleiden uit de manier waarop u met ons of met anderen communiceert. We gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. We gebruiken deze samengevoegde gegevens om uw gebruikservaring van onze website te verbeteren (bijvoorbeeld om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en uw aandacht te vestigen op informatie over onze producten en diensten die u zou kunnen interesseren) en om ervoor te zorgen dat de website efficiënt werkt. Zo kunnen wij (of onze dienstverleners) gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die op een browser van de gebruiker worden geplaatst) die persoonsgegevens kunnen verzamelen. Aanvullende informatie over de manier waarop we cookies gebruiken vindt u hierna ('cookies').

Marketingdoeleinden – Mits uw (indien nodig vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige) toestemming gebruiken we uw gegevens voor marketingdoeleinden, zoals de analyse en de handhaving van onze activiteiten, intern beheer, prognoses, audits, de ontwikkeling van nieuwe producten, de verbetering van onze website, producten en diensten, de identificatie van trends, marktonderzoek, de evaluatie van de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes, het meten van klantentevredenheid en de verbetering van onze klantendienst.

De rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

We zijn wettelijk verplicht om in deze privacyverklaring de rechtsgronden waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken, te beschrijven.

Dit houdt in dat we uw persoonsgegevens die via onze website voor de hierboven vermelde doelstellingen zijn verzameld, gebruiken: (a) omdat de informatie vereist is om onze diensten aan u of onze klant te kunnen verlenen; (b) vanwege onze legitieme belangen bij de effectieve levering van onze diensten aan u of onze klant; (c) vanwege onze legitieme belangen bij de effectieve en rechtmatige bedrijfsuitoefening zolang uw belangen niet zwaarder wegen dan onze belangen.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u bepaald marketingmateriaal te kunnen aanbieden, zullen wij u dit marketingmateriaal enkel geven wanneer u ons een dergelijke toestemming hebt gegeven. Indien u niet langer marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen, kunt u klikken op de link 'uitschrijven' in alle dergelijke vormen van communicatie.

Openbaarmakingen

In verband met een of meer van de doeleinden beschreven in het bovenvermelde punt 'Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we ze?', kunnen we gegevens over u bekendmaken aan andere leden van de CCEP-bedrijvengroep, aan derden die diensten aan ons en/of aan de CCEP-bedrijvengroep leveren, en die redelijkerwijs toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben voor een of meer van de doeleinden beschreven in het punt 'Welke gegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we ze?' hierboven. Als onze onderneming een joint venture aangaat met of verkocht wordt aan of fuseert met een andere bedrijfseenheid, kan uw informatie worden bekendgemaakt aan onze nieuwe zakenpartners of eigenaars.

Merk op dat sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens naar wie we hierboven hebben verwezen, eventueel gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgclausules zijn om uw persoonsgegevens te beschermen op een manier die beantwoordt aan onze wettelijke verplichtingen. Een adequate waarborg is bijvoorbeeld een overeenkomst over gegevensoverdracht met de ontvanger op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

We geven u graag meer inlichtingen over de hierboven beschreven gegevensoverdracht

en de adequate waarborgen die Menuez in het kader van dergelijke overdrachten gebruikt. U kunt daartoe contact met ons opnemen via info@menuez.nl.

In het algemeen zullen we alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken als we daar wettelijk toe verplicht zijn, of wanneer we menen dat een bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander wettelijk proces dat ons werd betekend.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser op uw computer of op uw mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt.

Ze worden gebruikt om u een goede gebruikservaring te bieden wanneer u op deze website surft en stellen ons in staat om deze website te verbeteren.

Soorten cookies

De soorten cookies die op deze website worden gebruikt, kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, met name analytische cookies en aanvaardingscookies:

1. Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische gegevens over uw bezoek aan deze website te verzamelen, zodat we de functionaliteit en het design van de website kunnen verbeteren ('meting van het websitepubliek'). Ze verzamelen informatie over het aantal keren dat u deze website bezoekt, hoelang u op de website blijft enz.

De analytische cookies op deze website komen van een externe aanbieder van analytische instrumenten, met name Google Analytics van Google Inc., en de informatie die met behulp van deze cookies wordt ingewonnen, zal rechtstreeks worden bekendgemaakt aan of verzameld door deze aanbieder. Klik op deze link voor meer informatie over de cookiepraktijken van Google Analytics: Google Analytics.

In de tabel hieronder ziet u welke cookies van Google Analytics we gebruiken en waarom we die gebruiken:

Cookie Bewaartermijn Beschrijving en functie
_ga 2 jaar na uw laatste bezoek Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.
_gat 1 minuut Wordt gebruikt om het aantal aanvragen bij te stellen
C 1 dag Identificeert of uw browser cookies accepteert
TPC 1 dag Identificeert of uw browser cookies van derden accepteert
GCM 1 dag Geeft aan of er een noodzaak is om opnieuw te controleren of een partner cookie overeenkomt
_utma 2 jaar na uw laatste bezoek. Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers te identificeren door een unieke bezoekers-ID aan u toe te kennen. Hij houdt bij hoeveel keer u deze website hebt bezocht en wanneer uw eerste en uw laatste bezoek plaatsvond.
_utmb 30 minuten na uw bezoek of na 30 minuten inactiviteit. Deze cookie wordt gebruikt om een websitesessie te identificeren en om informatie over die sessie op te slaan. Hij helpt berekenen hoelang een bezoek duurt door het verzamelen van een tijdstempel van het exacte tijdstip wanneer u deze website betreedt.
_utmc Zodra u het browservenster sluit. Deze cookie wordt gebruikt om een websitesessie te identificeren en om informatie over die sessie op te slaan. Hij helpt berekenen hoelang een bezoek duurt door het verzamelen van een tijdstempel van het exacte tijdstip wanneer u deze website verlaat.
_utmz 6 maanden na de datum waarop de cookie werd ingesteld. Deze cookie wordt gebruikt om informatie over campagnes op te slaan. Deze cookie houdt bij waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link er werd geklikt, welke wachtwoorden er werden gebruikt en vanuit welke locatie u op deze website bent gekomen.
_utmt 10 minuten na uw bezoek. Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.
3. Aanvaardingscookies

We gebruiken een afzonderlijke cookie om uw toestemming voor het gebruik van cookies van Google Analytics op te slaan.

Cookiebeheer

U kunt cookies in- en uitschakelen en/of verwijderen zoals u dat zelf wilt. U kunt alle cookies die zich reeds op uw apparaat bevinden, verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze voorkomen dat er cookies worden geplaatst.

Het in- en uitschakelen en/of verwijderen van cookies kan gebeuren op browserniveau. Volg daartoe de instructies van uw browser (gewoonlijk vindt u die onder de knop 'Help', 'Hulpprogramma's' of 'Bewerken').

Merk op dat u bij het uitschakelen van bepaalde cookies misschien niet langer bepaalde eigenschappen van deze website zult kunnen gebruiken, zoals de mogelijkheid om via e-mail of op sociale netwerken content te delen met vrienden.

Aanvaarding en verwerping van cookies van Google Analytics

Wanneer u deze website bezoekt, verzoeken we u om in te stemmen met het gebruik van cookies voor het verzamelen van statistische gegevens over uw bezoek aan deze website (bv. analytische cookies van Google Analytics) via de cookiebanner. U kunt deze cookies eenvoudig aanvaarden of verwerpen door te klikken op ‘cookies accepteren' of 'cookies weigeren'.

U kunt vlot kiezen voor een opt-out en vermijden dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Dit doet u door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Een andere manier is om de bijbehorende instellingen in de software van uw browser bij te werken om het gebruik van de cookies van Google Analytics te verhinderen.

Beveiliging van uw gegevens en dataretentie

We passen strenge technische en organisatorische (veiligheids)maatregelen toe om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade, zowel online als offline.

Deze maatregelen omvatten:

  • opleidingen aan de betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van onze privacyverplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op basis van 'need to know';
  • technologische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van firewalls, versleuteling en antivirussoftware;
  • fysieke veiligheidsmaatregelen.

Ook al nemen we geschikte veiligheidsmaatregelen zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, toch is de gegevensoverdracht via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volstrekt veilig. We doen er alles aan om persoonsgegevens te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van door ons of aan ons doorgegeven gegevens niet garanderen.

We houden uw informatie bij gedurende een redelijke periode, nl. de langste van de volgende periodes: (i) zolang als nodig is voor de desbetreffende activiteit of diensten; (ii) een wettelijk verplichte bewaartermijn; of (iii) het einde van de periode waarin geschillen of onderzoeken kunnen voortvloeien met betrekking tot de diensten.

Uw rechten

U hebt meerdere rechten met betrekking tot de informatie die we over u bijhouden. We willen u ervan op de hoogte brengen dat u het recht hebt om:

  • de bevestiging te verkrijgen van onze verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over u bijhouden;
  • te vragen dat we de persoonsgegevens die we over u bijhouden, bijwerken of dat we persoonsgegevens die volgens u niet correct of onvolledig zijn, corrigeren;
  • te vragen dat we persoonsgegevens die we over u bijhouden, vernietigen of dat we de manier waarop we dergelijke persoonsgegevens gebruiken, beperken wanneer we volgens u geen wettelijke grond (meer) hebben om ze te verwerken;
  • uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover een dergelijke verwerking op toestemming berust);
  • een kopie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat van de persoonsgegevens met betrekking tot u, die u ons hebt bezorgd, en om dergelijke persoonsgegevens door te geven aan een andere partij (in de mate dat de verwerking op toestemming of op een contract berust);
  • u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor we legitieme belangen als wettelijke basis gebruiken. In dat geval beëindigen we de verwerking tenzij we er dwingende legitieme gronden voor hebben.

Wanneer u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons een aanvraag sturen met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen. Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: info@menuez.nl..

U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht in verband met uw privacy tegen ons wenst in te dienen.

Indien u niet tevreden bent over onze behandeling van uw persoonsgegevens of van een vraag of opmerking over privacy die u ons hebt bezorgd, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit ('DPA') in uw rechtsgebied. Indien u wenst doorverwezen te worden naar de juiste DPA, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over deze website of over onze privacyverklaring, met inbegrip van ons cookiebeleid, kunt u ons een e-mail sturen op het adres: info@menuez.nl.

Wijzigingen aan dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen we deze privacyverklaring wijzigen of aanpassen. Alle toekomstige veranderingen aan onze privacyverklaring zullen worden bekendgemaakt op deze pagina. Om u te laten weten wanneer we precies veranderingen aanbrengen aan deze privacyverklaring, zullen we de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe gewijzigde of aangepaste privacyverklaring wordt vanaf die revisiedatum van kracht. Gelieve nu en dan te controleren of er geen wijzigingen of toevoegingen zijn aangebracht.